Kommunala lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun ansvarar för lantmäteriförrättningar och fastighetsbildning inom kommunen.

Vill du ändra eller dela din fastighet ansöker du om lantmäteriförrättning. Vi kan också hjälpa dig att hitta, markera och fastställa fastighetsgränser samt upprätta servitut, samfällighet och gemensamhetsanläggning.

Förrättningstjänster

Information om fastigheten

Olika handlingar finns hos olika myndigheter. Till exempel förrättningsakter som rör fastighetsbildning, officialrättigheter och fastighetsplan. Därför kan du behöva ta flera kontakter för att få kopior på de handlingar du söker.

Handläggningstid och kostnader

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur omfattande förändringen som du ansökt om är.

Uppdaterad