Servitut och rättigheter

Servitut kan reglera tillgången till och användningen av andras fastigheter. Flera fastigheters gemensamma behov kan regleras genom att fastighetsägarna bildar en gemensamhetsanläggning eller samfällighet.

Servitut och andra rättigheter

Ett officialservitut upplåts bara om det är av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten. Till exempel om fastigheten inte har någon egen in- och utfart eller brunn och därför behöver få använda grannens.

För det mesta grundar sig officialservitutet på en överenskommelse mellan fastigheternas ägare, men en upplåtelse kan ske även fast parterna inte är överens. 

 • Officialservitut bildas genom lantmäteriförrättning.
 • Redovisas i Fastighetsregistret både som text och som karta.

Hitta officialservitut

Du kan beställa kopia på förrättningsakten där officialservitut är beslutat från oss eller från statliga Lantmäteriet.

Ansökan och kostnad

Kostnaden beräknas enligt kommunala lantmäteriets taxa.

Ansökningsblankett, lantmäteriförrättning (pdf)

En ledningsrätt för allmännyttiga ledningar kan skapas för att trygga en ledningshavares behov av att dra fram ledning över andras fastigheter. Till exempel större VA-ledningar, starkströmsledningar och gasledningar.

En ledningsrätt kan skapas även fast en enskild fastighetsägare inte vill upplåta sin fastighet för ledningen.

 • Ledningsrätt bildas genom lantmäteriförrättning.
 • Redovisas i fastighetsregistret både som text och som karta.

Är du och din granne överens om att den ena fastigheten får använda något som tillhör den andra fastigheten kan ni skriva ett avtal om det. Till exempel om att den ena fastigheten får använda grannens in- och utfart eller brunn.

Avtalsservitut skrivs mellan två fastighetsägare. Avtalet måste innehålla vissa särskilda moment för att vara giltigt. Servitutet gäller tills den fastighetsägare som har rättigheten ansöker om att det ska tas bort.

Skicka avtalsservitutet till fastighetsregistret

Genom att skicka avtalsservitutet till fastighetsregistret säkerställer du att servitutet kommer att gälla även mot en ny ägare till fastigheten. Inskrivning sker genom en ansökan till Fastighetsinskrivningen på statliga lantmäteriet.

Hitta äldre avtalsservitut

Avtalsservitut som är upprättade före 1934 och efter 31 augusti 2008 finns hos fastighetsinskrivningen hos statliga lantmäteriet. Servituten 1934 - 2008 kan du beställa från Riksarkivet.

Villaservitut är ett äldre avtalsservitut som reglerade hur tomterna fick nyttjas. Till exempel byggrätt och ändamål. Det kan också reglera vatten och avlopp, dikning, med mera.

Villaservitutens bestämmelser regleras idag i detaljplanen. När många fastigheter är berörda av ett villaservitut kan det specifika servitutet finnas kvar.

Hitta eventuellt villaservitut

 • Stadsarkivet kan ha kopia på villaservitut.
 • Ett villaservitut har aktnumret 0180-86/73.2 som är ett samlingsnummer för alla villaservitut. 

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och används gemensamt av flera fastigheter. Till exempel för gemensam väg, vatten och avlopp, gård och sophantering.

Den gemensamma skötseln av anläggningen och ansvaret för kostnader är ordnade  på ett rättsligt bindande sätt mellan delägarna.

Bilda gemensamhetsanläggning

 • Gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning.
 • Redovisas i Fastighetsregistret både som text och som karta.

Ändra andelstal i befintlig anläggning

Är alla delägare överens om de nya andelstalen

 1. skicka er överenskommelse till kommunala lantmäteriet
 2. vi godkänner överenskommelsen och registrerar den i fastighetsregistret.

Är delägarna oense om nya andelstal kan delägare ansöka om omprövning av andelstalen i en ny lantmäteriförrättning. Myndighetsbeslutet blir sedan gällande.

Beräkna andelstal

Andelstalen ska spegla delägarnas användning av anläggningen. Till exempel kan andelar fördelas efter antal lägenheter, boarea och uppvärmda ytor.

Ansökan och kostnad

Kostnaden beräknas enligt kommunala lantmäteriets taxa.

Ansökningsblankett, lantmäteriförrättning (pdf)

Nyttjanderätt ger en person rätt att på visst sätt använda någon annans fastighet. Är båda parterna överens om att den ena får använda den andres fastighet kan ni skriva ett avtal om det. Till exempel tomträtt och arrende.

 

En samfällighet är en fastighet bestående av ett mark- eller vattenområde, som ägs tillsammans av flera fastigheter.

 • Samfällighet bildas genom lantmäteriförrättning.
 • Redovisas i fastighetsregistret både som text och som karta.

Ansökan och kostnad

Kostnaden beräknas på kommunala lantmäteriets taxa.

Ansökningsblankett, lantmäteriförrättning (pdf)

Beställ kopior på avtalsservitut och andra inskrivningshandlingar

Servitut, lagfarter från juni 2008 eller senare finns hos fastighetsinskrivningen vid  statliga Lantmäteriet.

Telefon: 0771-63 63 63
E-post: fastighetsinskrivning@lm.se

Inskrivningshandlingar från maj 2008 eller tidigare finns hos Riksarkivet.

Inskrivningshandlingar, Riksarkivets webbplats

Ibland anges att redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Det betyder att det kan finnas äldre servitut som inte är redovisade.

Uppdaterad