Guide

Ansök om lantmäteriförrättning

Om du vill bilda eller ändra en fastighet eller rättigheterna för en fastighet behöver du ansöka om lantmäteriförrättning.

Förbered din ansökan

Du ansöker om lantmäteriförrättning för att nybilda eller förändra en fastighet.

Till exempel om du vill

 • bilda ny fastighet
 • överföra mark mellan fastigheter
 • bilda servitut eller gemensamhetsanläggning
 • få fastighetsgränserna bestämda och markerade.

Vad vill du göra?

De vanligaste

 • avstyckning
 • fastighetsreglering
 • bilda servitut och gemensamhetsanläggning

Du kan bara ansöka om du

 • äger fastigheten eller tomträtten som lantmäteriförrättningen gäller
 • företräder bostadsrättsförening eller samfällighet som beslutat att ansöka om fastighetsbestämning eller fastighetsreglering
 • har fastighetsägarens godkännande
 • företräder dödsbo eller annan juridisk person med rätt att ansöka.

Ta reda på samtliga fastighetsägare

Flera byggnader, anläggningar och fastigheter kan beröras av en lantmäteriförrättning. Ta reda på vad som gäller för den aktuella fastigheten/fastigheterna. Samtliga ägare och/eller rättighetshavare ska anges i ansökan.

Till exempel:

 • En fastighet kan ha flera ägare. 
 • En byggnad eller anläggning kan bestå av flera fastigheter. Till exempel 3D-fastigheter och ägarlägenheter.
 • Flera fastigheter kan ha juridiska intressen i ett område eller byggnad. Till exempel i samfälligheter och vid servitut.

Ta reda på fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckningen består av kvartersnamn och nummer. Om din ansökan berör flera fastigheter ska alla berörda fastigheters beteckningar anges.

Du kan se fastighetsindelningar och beteckningar på Stockholms stadskarta

Ansök

Var noggrann när du fyller i ansökningsblanketten. Skicka den tillsammans med övriga handlingar till lantmäterimyndigheten. Om din ansökan är komplett går processen snabbare.

Om uppgifter saknas kommer vi att be dig komplettera din ansökan. Om din ansökan är komplett går processen snabbare.

Du behöver

 • tala om vilken typ av lantmäteriförrättning som du ansöker om
 • skriva vilka fastigheter som berörs
 • bifoga handlingar som behövs för att lantmätaren ska kunna utreda din ansökan och fatta beslut
 • skriva under ansökan. Det gäller samtliga fastighetsägare eller ombud.

Ansökningsblankett för lantmäteriförrättning (pdf)

Kom ihåg

 • skriv under blanketten.
 • skicka med de anda handlingarna som behövs i din ansökan.

Som privatperson kan du göra en digital ansökan via statliga Lantmäteriet.

Handlingar du behöver skicka in

 • Ansökningsblankett
 • Karta som visar den aktuella fastigheten och berört område. Du kan använda Stockholms stads stadskarta (länk)
 • Eventuella behörighetshandlingar som styrker att du har rätt att ansöka om lantmäteriförrättning för någon annans räkning. Till exempel kopia på:
  • fullmakt från andra fastighetsägare
  • beslut från stämma om du söker för bostadsrättsförening eller samfällighets räkning
  • registreringsbevis för bostadsrättsförening eller den firmatecknare som äger fastigheten
  • bouppteckning.

Vid överlåtelse av del av fastighet

Vid överlåtelse av del av fastighet (köp, byte eller gåva) ska ansökan lämnas inom sex månader från överlåtelsedagen för att den ska vara giltig.

 • Skicka med köpeavtal eller andra överenskommelser i original eller bestyrkta kopior.
 • Om fastigheten ägs av ett dödsbo måste alla dödsbodelägare skriva under ansökan. Bifoga en kopia av bouppteckningen.

Vad kostar det?

Kostnaden för lantmäteriförrättning beror på vilka utredningar och aktiviteter som behöver göras. 

Hur lång tid tar det?

När vi fått in din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den. Du får en handläggare inom någon vecka.

 • Har du ansökt om enklare åtgärd och ansökan är komplett kan du ofta få beslut inom tre månader.
 • Har du ansökt om en mer komplicerad åtgärd och ansökan är komplett tar det längre tid. 
 • Är din ansökan inte komplett begär vi kompletteringar och du kan inte få beslut. Till exempel om fel personer har skrivit under eller kopior på nödvändiga avtal är inte bifogade.

Skicka in din ansökan

Kom ihåg att samtliga lagfarna ägare eller ombud med fullmakt ska skriva under.

Skicka din ansökan i original till:

Lantmäterimyndigheten i Stockholm
Box 8314
104 20 Stockholm

Ansökan behandlas, följ ditt ärende

När vi fått in din ansökan får du en bekräftelse från oss på att vi har tagit emot emot den.

Om vi behöver veta mer

Vi kan behöva veta mer än vad som står i din ansökan. Ibland behöver vi få mer underlag eller diskutera något med dig. Då kontaktar vi dig.

Ändra i ditt pågående ärende

Vill du ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna. Du kan behöva skicka in nya handlingar. 

Följ ditt ärende

Vill du veta vad som händer i ditt ärende kan du kontakta din handläggare.

Synpunkter

Beroende på vad din ansökan berör kan vi behöva ta in synpunkter från andra berörda sakägare.

Arbete på plats

Om din ansökan innebär att vi behöver göra mätningar, kontroller eller markeringar på plats informerar vi dig om det.

Beslut

När vi utrett alla förutsättningarna för din ansökan fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Du får ett brev med beslutet.

Om du är missnöjd med något i ditt beslut har du rätt att överklaga, normalt inom fyra veckor räknat från den dag förrättningen avslutades eller inställdes.

Om ingen som berörs av förrättningen överklagar inom fyra veckor från dagen för avslutningsbeslut, vinner beslutet laga kraft och registreras.

Registrering i fastighetsregistret

Registrering i fastighetsregistret

När beslutet vunnit laga kraft

 • registrerar vi det i fastighetsregistret
 • uppdaterar vi kartan.

Därmed är fastighetsbildningen fullbordad. Eventuella nybildade fastigheter får sin fastighetsbeteckning.

Förrättningshandlingar

När registreringen är klar får du en sakägarkopia från oss med:

 • förrättningskarta
 • fastighetsrättslig och teknisk beskrivning
 • förrättningsprotokoll
 • aktuella bilagor, till exempel avtal och ritningar.