Kartor och lantmäteri

Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning från kommunala lantmäteriet i Stockholms kommun.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan två fastigheter. Det finns flera sätt att ta reda på, markera och bestämma gränsen.

Ändra eller dela fastighet

Du kan dela din fastighet, överföra mark mellan fastigheter eller lägga ihop dina fastigheter. Du kan också skapa nya rättigheter för din fastighet.

Servitut och rättigheter

En fastighet kan ha rätt att använda en annan fastighet på ett visst sätt. Flera fastigheter kan också äga något tillsammans.

Ändra ägare av en fastighet hos statliga Lantmäteriet

Du ansöker om lagfart hos statliga Lantmäteriet.