Kartor och geodata

Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i Geodatabutiken.

Kartor och geodata över Stockholms stad håller hög kvalitet. De uppdateras löpande, är fullständiga och har låg lägesosäkerhet.

Webbkarta

Vår webbkarta visar hela kommunen. Den innehåller flera olika kartor. Du kan välja mellan Stockholmskartor, Stadskartan och Ortofoton. Du kan se grönområden, gator, torg, kvarter och fastighetsgränser med mera beroende på vilken karta du väljer. 

Du kan inte använda webbkartan när du söker bygglov eller begär en planändring eftersom den är generaliserad. 

Parkkarta och sociotopkarta

Parkartan visar stadens park- och naturmark enligt stadens anläggningsregister.

Sociotopkartan visar var parker, naturområden eller annan obebyggd yta finns i Stockholm. Kartan visar också vilka kvaliteter respektive område har.

Sociotopkartan är ett planeringsunderlag som används i stadens fysiska planering, översikts-, områdes- och detaljplanering.

Underlag för situationsplan i bygglov

Du behöver alltid en nybyggnadskarta när du ska söka bygglov för ny byggnad eller för omfattande tillbyggnad. Du använder den för att upprätta den situationsplan som du behöver skicka in med din bygglovsansökan. 

Vid övriga fall, eller vid osäkerhet, kontakta bygglovsrådgivningen för information om kartunderlag.

Nybyggnadskartan visar uppdaterad baskarta med fastigheter och planbestämmelser. Kartan visar också anslutningar för vatten och avlopp.

När den nya byggnaden är inritad på nybyggnadskartan är den en situationsplan.

Innehåll

 • Markdetaljer. Till exempel byggnader, anläggningar, gator, murar och staket.
 • Markhöjder: Punktvisa höjdangivelser och höjdkurvor.
 • Specifika höjder. Till exempel sockelhöjder, golvhöjder på angränsande fastigheter samt arbetshöjdfix.
 • Fastighetsrelaterade data. Till exempel fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.
 • Anläggningstekniska uppgifter: Fastighetens anslutningspunkter till allmänna vatten och avloppsledningar.
 • Redovisning av detaljplanen som reglerar hur marken får användas.
 • Beskrivning av plan- och fastighetsinformation.

Beställning, kostnad och leverans

En förutsättning för att vi ska kunna leverera nybyggnadskartan är att fastigheten är bildad efter detaljplan. Är du osäker på om fastighetsbildningen är genomförd kontakta Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun via e-post lantmaterimyndigheten@stockholm.se innan du beställer kartan.

Kostnaden beräknas på fastighetens yta enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Nybyggnadskartan levereras i

 • referenssystem: Sweref99 18 00 i plan och RH2000 i höjd
 • skala: 1:400
 • dwg- och pdf-format.

Leveranstiden är cirka 4 veckor. Giltighetstiden för kartan är ett år.

Beställningsblankett Nybyggnadskarta (pdf, 400 kB)

Ska du söka bygglov för mindre tillbyggnader ritar du in de planerade byggnaderna på underlaget.

Du väljer det område eller den fastighet som är aktuellt för ditt bygglov, underlaget täcker hela Stockholms kommun. 

Innehåll – mindre tillbyggnader 

Underlaget för situationsplan håller högst noggrannhet av alla våra kartor. Det är anpassat för skalområde 1:100–1:2000.

 • Markdetaljer. Till exempel ytbildade byggnader, anläggningar, gator, träd
 • Markhöjder. Till exempel punktvisa höjdangivelser och nivåkurvor
 • Natur. Till exempel strandkontur och vattendrag
 • Fastighetsrelaterade data. Till exempel fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, rättigheter och den administrativa indelningen av en fastighet.

Beställning och kostnad

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadskontorets taxa för baskarta och registerkarta.

Beställningsblankett, underlag för situationsplan för mindre tillbyggnad i vektorformat (pdf)

Geodata för inventering och inför projektering

Det finns två geodataportaler som innehåller flera geodataprodukter och metadata som beskriver innehåll, tillgänglighet och kvalitet i datamängder och tjänster. 

I geodataportalerna kan du

 • söka och hitta geografiska data
 • ladda ner geodataprodukter
 • få information om hur du får tillgång till dem om de inte kan laddas ner via  geodataportalen.

Stockholms stads dataportal

I dataportalen kan du söka, hitta och titta på geodata från Stockholms stad. Du kan utan kostnad hämta WMS-tjänster och vektorfiler för flera produkter men inte alla.

Nationella geodataportalen

Nationella geodataportalen är en nationell ingång där du på ett enkelt och samlat sätt kan söka, hitta och titta på geodata från flera svenska myndigheter och organisationer. Du kan utan kostnad hämta WMS-tjänster och vektorfiler.

Deltar du i stadsutvecklingen i samarbete med stadens förvaltningar och har behov av geodatamängder? Då kan du använda dig av vår sammanställning. Den mesta datan finns i Stockholms stads dataportal, om inte anges det nedan.

Stockholms stads datamängder

Externa datamängder

Länkarna här nedan går till externa webbplatser.

Kartan täcker hela Stockholms kommun och används som underlag inför projektering för situationsplan för mindre tillbyggnader. Den håller högst noggrannhet av alla våra kartor och är anpassad för skalområde 1:100 – 1:2000

Innehåll – baskarta inklusive registerkarta

 • Markdetaljer. Till exempel ytbildade byggnader, anläggningar, gator, träd
 • Markhöjder. Till exempel punktvisa höjdangivelser och nivåkurvor
 • Natur. Till exempel strandkontur och vattendrag
 • Fastighetsrelaterade data. Till exempel fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, rättigheter och den administrativa indelningen av en fastighet.

Beställning och kostnad

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadskontorets taxa för baskarta och registerkarta.

Beställningsblankett, baskarta inklusive registerkarta i vektorformat (pdf)

Fastighetens gränspunktskoordinater används när du behöver veta var gränsen går exakt.

Beställning och kostnad – gränspunktskoordinater

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Beställningsblankett, geodata och kartor (pdf)

Höjddata i 3D-grid används bland annat vid planering, projektering och visualiseringar. 3D-grid framställs genom att punkterna i punktmolnet från den senaste laserskanningen interpoleras.

Innehåll – 3D-grid

3D-grid består av bestämda punkter med ett intervall om 1 meter. 

Punkterna finns i kategorierna

 • mark
 • vatten
 • byggnad
 • anläggning. 

Beställning och kostnad

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Beställningsblankett, geodata och kartor (pdf)

Ortofoton används bland annat vid planering, projektering och visualiseringar. De kan användas för sig eller presenteras tillsammans med andra kartprodukter. 

Innehåll – ortofoton, flygfoton

Ett ortofoto består av hundratals flygbilder. Respektive fotografi bearbetas för att  ge en skalriktig bild. Till exempel justeras perspektiv- och måttfel. De skalriktiga bilderna sätts sedan ihop i en mosaik som visar ett bestämt område.

Tillgängliga årgångar

Ortofoto finns från följande år och i följande upplösning på marken

 • 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2012, 2010, 2009 med 8 centimeter upplösning
 • 2016 med 12 centimeter upplösning
 • 2006, 2005 med 20 centimeter upplösning
 • 2002, 2000, 1998 med 16 centimeter upplösning
 • 1995, svartvitt foto

Ortofoto IR finns från 2015 med 8 centimeter upplösning.

Beställning och kostnad

Ortofoton från de senaste två åren köper du via den digitala Kartbutiken eller från vår kart-och geodataservice. Äldre ortofoton finns som öppna geodata i geodataportalen. Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadskontorets taxa.

 • A4 - A3 som PDF köper du via Geodatabutiken.
 • A4 - A3 som JPG och TIFF är beställningsvara. Använd beställningsblanketten för kartor och geodata.
 • Format större än A3 som PDF och JPG är beställningsvara. Använd beställningsblanketten för kartor och geodata.

Beställningsblankett, geodata och kartor (pdf)

Punktmoln används bland annat för att modellera och visualisera i stadsplanering. De används också i GIS-tillämpningar som bullerutbredning och siktmodeller för projekteringsunderlag.

Tillgängliga årgångar för punktmoln

Punktmoln finns från följande år:

 • 2021, 2022, 2023. Laserskanningen är gjord med minst 16 punkter/kvadratmeter. Noggrannhet
  • i höjd 9 centimeter eller bättre för hårda ytor och 15 centimeter eller bättre för övriga ytor
  • i plan 15 centimeter eller bättre.
 • 2019, 2018,  2017. Laserskanningen är gjord med minst 12 punkter/kvadratmeter. Noggrannhet
  • i höjd 9 centimeter eller bättre för hårda ytor och 15 centimeter eller bättre för övriga ytor
  • i plan 15 centimeter eller bättre.

Beställning och kostnad

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Beställningsblankett, geodata och geodata (pdf)

 

Översiktskartor

Stadskartan är en översiktskarta över Stockholms stad. Den används bland annat för turistkartor, väggkartor och webbaserade tjänster för trafikplanering. 

Innehåll – stadskartan

Stadskartan är uppbyggd av information från baskartan, registerkartan och flygfoton/ortofoton. Den är ytbildad och anpassad för skalområde 1:2000 - 1:6000.

Den innehåller

 • administrativa gränser
 • kvarter
 • fastigheter
 • byggnader
 • gator och adressnummer
 • naturområden
 • spårnät.

Ladda ner eller beställ

Du kan titta på den digitala kartan eller beställa större format och högupplöst pdf. Stadskartan finns också som öppna data.

Tätortskartan är en översikt över Stockholms län. Den används bland annat för turistkartor, cykelkartor, väggkartor och webbaserade tjänster för trafikplanering.

Den är uppbyggd av stadskartan och underlag från kommuner i Stockholms län. Kartan är ytbildad och anpassad för skalområden 1:10 000–1:17 000. 

Från och med 1 januari 2021 ajourhålls tätortskartan endast innanför Stockholm stads kommungränser. Informationen utanför kommungränsen kommer på sikt att bli inaktuell.

Innehåll – tätortskartan

 • administrativa gränser
 • bebyggelseområden, industriområden
 • offentliga byggnader
 • vägnät och adressnummer
 • naturområden
 • spårnät.

Ladda ner eller beställ

Du kan titta på den digitala kartan eller beställa större format och högupplöst pdf. Tätortskartan finns också som öppna data.

3D-modeller

Du kan beställa generaliserade 3D-byggnader i LOD1 (Level of Detail). LOD1-byggnader är solider i form av 3D-byggnadsblock med platta tak. Mindre byggnader finns inte med i blocken. Till exempel förråd och friggebodar.

Byggnader i 3D-LOD1:  

 • används för planering, analyser och visualiseringar (till exempel bullerberäkningar)
 • finns för hela Stockholms stad

Beställning och kostnad – byggnader i 3D-LOD1

Informationen i blocken är öppna geodata som hämtas från Stockholms stads dataportal. 

Du kan beställa byggnader i 3D-LOD2 (Level of Detail). Byggnader i LOD2 har genererats från laserdata och innehåller en högre detaljrikedom än byggnader i LOD1.

Byggnader i 3D-LOD2:

 • används för planering och visualiseringar
 • finns för innerstaden och för utvalda områden i ytterstaden
 • håller hög noggrannhet i plan och höjd
 • kan visas på en webbplats
 • finns med på 3D-stadsmodellen över Stockholm.

Exempel på 3D-stadsmodellen:

Beställning och kostnad – byggnader i 3D-LOD2

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Du kan beställa en solstudie som visar hur mycket skuggan faller på vissa dagar samt hur mycket sol byggnaden får.

En solstudie:

 • kan göras med olika utseende och från olika vinklar beroende på ditt behov
 • tas fram med utgångspunkt i stadens befintliga underlag på mark och byggnader i en modell av den planerade bebyggelsen tillsammans med illustrationsplan
 • görs vanligtvis den 21 mars och 21 juni klockan 09.00, 12.00, 15.00 och 18.00. Du kan också önska specifika datum och klockslag. En analys om antalet soltimmar på en plats under en viss period kan tas fram separat.

Beställning och kostnad – solstudie

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Du kan beställa ett fotomontage som visar byggnadens utformning från olika fotografier tagna av staden.

Ett fotomontage

 • hjälper dig att visualisera nya byggnader i en befintlig miljö
 • kan skapa högdetaljerade visionsbilder för att förmedla en känsla
 • skapar tydliga höjd och volymstudier i 2D
 • går att få i båda enkla och detaljerade versioner.

Fotomontagen görs fotogrammetriskt så att montagen håller hög noggrannhet utifrån hur staden ser ut i dagsläget. Det betyder att vi kan kontrollera att fotomontaget har korrekta proportioner och höjder.

Beställning och kostnad – fotomontage

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Du kan beställa byggnadsverk i 3D.

Ett byggnadsverk i 3D

 • byggs utifrån skisser, ritningar och illustrationsplaner
 • kan 3D-printas ut av Modellverkstaden på stadsbyggnadskontoret.

Exempel på ett byggnadsverk i Sketchfab.

Beställning och kostnad – byggnadsverk i 3D

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Du kan beställa 3D-volymstudier för att bedöma olika volymer i samspel med kringliggande område. 

En volymstudie i 3D:

 • är en parametrisk 3D-modell
 • skapas genom att använda byggnadens fotavtryck
 • laddas upp till 3D-stadsmodellen.

Beställning och kostnad – volymstudie i 3D

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Historiska Stockholmskartor

Se hur Stockholm har förändrats över tid. Jämför två kartor genom att lägga dem bredvid varandra. Du kan zooma in och ut i kartorna. 

Historiska Stockholmskartor, Stockholmskällan

Uppdaterad