Mättjänster

Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000.

Du kan beställa

Genom en utstakning markeras planerade byggnaders läge direkt på marken. Du kan alltid beställa en utstakning när du vill försäkra dig om att en byggnad placeras på rätt ställe. Du behöver göra en utstakning om det står i bygglovets startbesked att det behövs.

Du bör staka ut planerade byggnaders placering innan schaktningsarbetet börjar. På så sätt säkrar du att de placeras som du tänkt dig och i enlighet med bygglovet.

Du kan beställa utstakning av

  • stadsbyggnadskontoret
  • sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Beställning och kostnad

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Beställningsblankett utstakning och lägeskontroll (pdf)

Genom en lägeskontroll får du reda på om nya byggnader är placerade som de ska enligt bygglovet. Du behöver göra en lägeskontroll om det står i bygglovets startbesked att det krävs eller om din bygglovshandläggare begär det.

Kontrollen görs på gjutformen innan gjutning för att se om byggnadens mått och läge i plan och höjd stämmer.

Du kan beställa utstakning av

  • stadsbyggnadskontoret
  • sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Beställning och kostnad

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Beställningsblankett utstakning och lägeskontroll (pdf)

Gränsutvisning

Vid en gränsutvisning märks befintliga gränser ut på fastigheten med träpålar eller annan enklare markering. 

Gränsutvisning är lämplig att använda om du ska sätta upp ett staket, anlägga en häck eller liknande på din fastighet och inte riktigt vet var fastighetsgränsen går. Den är inte juridiskt bindande.

Beställning och kostnad

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadskontorets taxa.

Beställningsblankett gränsutvisning (pdf)

Särskild gränsutmärkning

Vid en särskild gränsutmärkning ersätter lantmäteriet försvunna gränsmärken och markerar tidigare omarkerade gränspunkter. När det behövs sätter vi också ut markeringar på nya ställen i gränsens riktning. Markeringarna blir juridiskt bindande.

Beställning och kostnad

Kostnaden beräknas enligt kommunala lantmäteriets taxa.

Beställningsblankett lantmäteriförrättning (pdf)

Staden har heltäckande geodetiska stomnät i plan och höjd. Stomnäten består av cirka 33 000 markerade punkter på marken. Du kan köpa information om Stockholm stads stompunkter i form av koordinatuppgifter och stompunktsbeskrivningar.

Stompunkter används som underlag för mätning vid

  • framställning av kartor
  • utstakning av byggnader
  • särskild gränsutvisning.

Beställning och kostnad

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadsnämndens taxa. Du beställer stompunkter i e-tjänsten Geodatabutiken. Det gäller även dig som är som är avtalskund. 

Vi gör mätningar i fält, mätningar från flygbilder och punktmoln samt andra typer av mätningar på uppdrag. 

Till exempel

  • Trädinmätning. Trädens placering och omfång.
  • Mätning av markhöjder. Aktuella höjder och jämförelser mellan tidigare år.
  • Mätning av tak- och byggnadshöjder. Aktuella byggnaders höjd, till exempel taknock eller takfot.

Frågor eller kostnadsförslag

Har du frågor eller vill du ha ett kostnadsförslag? Kontakta gärna oss.

E-post: faltmatning.sbk@stockholm.se

 

Uppdaterad