Fastighetsgränser

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan två fastigheter. Det finns flera sätt att ta reda på och markera gränsens sträckning. 

Du tar enklast reda på var fastighetsgränsen går genom att söka i kartor och förrättningsakter. Gränsen kan vid behov bestämmas, mätas ut och markeras av Stockholms kommunala lantmäteri genom så kallad fastighetsbestämning, en lantmäteriförrättning.

Oavsett hur gränsen går och hur den är markerad:

 • får du inte själv sätta ut, ändra eller flytta en gränsmarkering. Om du råkat flytta en markering får du inte sätta tillbaks den på egen hand.
 • bör gränsmarkeringen mätas in innan arbetet påbörjas om det riskerar att skadas vid mark- eller anläggningsarbete.

Fastighetsgränser

Du kan hitta befintliga fastighetsgränser genom att

 • identifiera befintliga gränspunkter. De är ofta järnrör, järndubbar eller liknande.
 • söka i Stadskartan
 • söka i arkiv med kartor och förrättningsakter.

Gränsutvisning är en enklare gränsmarkering som passar när du ska  sätta upp staket, plantera häck eller liknande vid fastighetsgränsen, eller om du är osäker på var gränsen går.

Ofta markeras gränsen med träpålar eller annan enklare markering, men några nya gränsmarkeringar sätts inte ut. Lägesnoggrannheten blir oftast lika stor som vid särskild gränsutmärkning, men varaktigheten för markeringen blir sämre.

En gränsutvisning

 • görs med enkla markeringar, till exempel träpålar
 • kan utföras av lantmätare eller annan sakkunnig
 • är inte rättsligt bindande.

Beställning och kostnad

Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadskontorets taxa.

Beställningsblankett gränsutvisning (pdf)

Du kan få omärkta, försvunna eller förstörda gränsmärken markerade genom särskild gränsutmärkning.

Särskild gränsutmärkning innebär att man ersätter försvunna gränsmärken, markerar tidigare omarkerade gränspunkter och sätter vid behov ut markeringar på nya ställen i gränsens riktning. 

Särskild gränsutmärkning

 • görs av förrättningslantmätare
 • är juridiskt bindande
 • registreras och dokumenteras i en förrättningsakt.

Ansökan och kostnad

Kostnadens beräknas enligt kommunala lantmäteriets taxa.

Ansökningsblankett lantmäteriförrättning (pdf)

Du kan klargöra var fastighetsgränsen, officialservitut eller ledningsrätt går alternativt klargöra en fastighets andel i samfällighet eller gemensamhetsanläggning genom en fastighetsbestämning.

Fastighetsbestämning är en lantmäteriförrättning som klargör det rättsliga läget. Det som beslutas genom fastighetsbestämningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Fastighetsbestämning

 • görs av förrättningslantmätare
 • är juridiskt bindande
 • registreras och dokumenteras i en förrättningsakt.

Ansökan och kostnad

Kostnaden beräknas enligt kommunala lantmäteriets taxa.

Ansökningsblankett lantmäteriförrättning (pdf)

Mur och staket på fastighetsgränsen

Det kan vara svårt att veta vem som äger en mur eller ett staket som står på gränsen mellan två fastigheter. Det beror dels på vem som har byggt den, dels på vilken fastighet den står.

Om det någon gång har varit samma person som har byggt muren och ägt fastigheten där den står så är den fastighetstillbehör till den fastighet på vilken den står. Annars hör muren till den som byggt, köpt eller på annat sätt övertagit den.

Kontakta oss för att fastställa var muren eller staket står i förhållande till fastighetsgränsen.

Uppdaterad