Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionell fastighetsindelning ska ge en mer ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller vara nödvändig för finansiering eller uppförande.

Genom att 3D-fastigheter är avgränsade i höjd och djupled kan skilda funktioner inom samma byggnad ligga på egna fastigheter. Varje fastighet i byggnaden kan ha samma ägare eller olika ägare.

Till exempel

 • garage under en annan fastighet
 • ägarlägenheter i flerbostadshus
 • befintliga hus byggs på med ytterligare våningsplan
 • nya bostäder, verksamheter och service byggs över spårområden.

Förutsättningar för 3D-fastighet

För en befintlig byggnad/anläggning ska en ombildning leda till mer ändamålsenlig förvaltning. För att en ny byggnad/anläggning ska bildas med tredimensionell fastighetsindelning ska indelningen vara nödvändig  för finansiering eller uppförande.

Dessutom ska

 • varje fastighet kunna fungera som en självständig enhet
 • fastigheten rymma minst tre bostadslägenheter om indelningen görs för bostadsändamål.

Rättigheter för varje enhet

Kravet på att varje fastighet ska kunna fungera som en självständig enhet innebär att varje enhet behöver rättigheter att använda gemensamma resurser. Till exempel kan fasad eller trapphus som används av två fastigheter skötas gemensamt.

Flera fastigheter kan ligga i en och samma byggnad.
Flera fastigheter kan ligga i en och samma byggnad.

3D-förråd och ägarlägenhet

Ägarlägenheten är en 3D-fastighet som rymmer en bostadslägenhet.

Ägarlägenheten är en egen fastighet, en ägarlägenhetsfastighet. Du kan pantsätta, belåna och överlåta din fastighet på samma sätt som ägare av villa eller radhus.

Bilda ägarlägenheter

Ägarlägenheter bildas genom fastighetsförrättning. Till exempel vid nyproduktion av bostäder och när verksamhets- eller kontorslokaler byggs om till bostäder.

Vid bildandet bestäms:

 • hur ägarlägenheterna avgränsas
 • vilka delar av huset som är gemensam egendom. Till exempel yttertak, fasader, hissar och stamledningar.

Dessutom bildas:

 • samfällighet för husets gemensamma utrymmen. Varje ägarlägenhet i huset äger del i samfälligheten.
 • gemensamhetsanläggning för gemensamma anläggningar. Varje ägarlägenhet i huset äger del i gemensamhetsanläggningen.
 • samfällighetsförening som förvaltar samfälligheten och gemensamhetsanläggningen. Ägarlägenheternas ägare är medlemmar i föreningen.

Lagfart

Du behöver söka lagfart för ägarlägenhet enligt samma regler som för andra typer av fastigheter.

Ett delområde (skifte) som tillhör en två- eller tredimensionell fastighet kan utgöra en sluten volym. Till exempel ett förråd.

Delområdet är en egen fastighet och kallas för tredimensionellt 3D-fastighetsutrymme.

3D-utrymme
Delar inom en fastighet kan vara ett så kallat 3D-fastighetsutrymme.

 

Uppdaterad