Adresser och gatunamn

Alla gator, torg, fastigheter och byggnader behöver unika adresser. De bestäms ofta av stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

När varje bostadshus, verksamhet och plats i staden har en korrekt och unik adress är det enklare att hitta fram. Korrekta adresser behövs för att ambulans, räddningstjänst och polis snabbt ska hitta fram vid larm. Folkbokföringen och Skatteverket är också beroende av korrekta adresser.

Belägenhetsadresser

Belägenhetsadressen talar om var i staden byggnaden finns. Adressnummer anges i stigande ordning längs gatan enligt svensk standard.

Den unika belägenhetsadressen:

 • kopplas till den unika byggnaden eller platsen,
 • koordinatsätts,
 • görs tillgänglig för GPS-navigering,
 • redovisas på kartor.

Du kan ansöka om ny belägenhetsadress för nya byggnader som behöver egna unika adresser.

Till exempel nybyggda

 • bostadshus
 • attefallshus som ska vara en egen bostad
 • garage
 • kontorsfastigheter
 • skolor och förskolor
 • butiker, restauranger och andra verksamheter.

När den nya byggnadens adress är beroende av att en ny  gata, väg eller plats ska få sitt namn kan adressättningen ta lite längre tid.

Du kan ansöka om ny belägenhetsadress för tillbyggnader och ombyggnader som behöver en unik adress som skiljer sig från huvudbyggnadens adress. 

Till exempel:

 • nya entréer i en befintlig byggnad
 • uthyrningsdel i din bostad som har en egen entré
 • attefallshus som ska vara en egen bostad
 • butiker, restauranger och andra verksamheter.

Du kan ansöka om ny belägenhetsadress när en del av en befintlig byggnad behöver en unik adress. 

Till exempel för

 • uthyrningsdel i din bostad som har en egen entré
 • attefallstillbyggnad och attefallslägenhet ska vara en egen bostad
 • förening
 • butik, restaurang och annan verksamhet
 • garage.

 

Du ansöker om ny belägenhetsadress genom att skriva till stadsbyggnadskontoret.

Vi behöver

 • veta vad som behöver ny unik adress. Till exempel byggnad, lokal eller entré.
 • karta där byggnad, del av byggnad eller entré som behöver ny adress är utmärkt.
 • vad för typ av verksamhet som behöver ny adress.

Kom ihåg

 • Fastighetsbeteckning för den aktuella byggnaden.
 • Din juridiska roll i ansökan. Till exempel fastighetsägare, ordförande i bostadsrättsförening.
 • Dina kontaktuppgifter: namn och telefonnummer eller e-post eller postadress.

Skicka din ansökan till adress.lagenhet@stockholm.se

Namnsättning

Stockholms stad och kommunala lantmäteriet i Stockholm ansvar för namn på:

 • allmänna platser. Till exempel parker och torg
 • offentliga byggnader och anläggningar. Till exempel bibliotek, skolor och idrottsplatser
 • gator och vägar
 • kvarter
 • stadsdelar
 • kommundelar
 • trakter.

Nya namn av principiell natur godkänns först av stadsbyggnadsnämnden och beslutas sedan av kommunfullmäktige. Till exempel namn efter personer.

När större eller viktigare kommunala byggnadsverk byggs så föreslår den nämnd som ska använda byggnaden ett namn. Stadsbyggnadsnämnden säger vad de tycker om förslaget i ett så kallat yttrande. Kommunfullmäktige beslutar sedan om namnet. Till exempel bibliotek och idrottshallar.

Befintliga namn ändras bara när det finns starka skäl.

Förslag på namn hämtas nästan alltid ur en befintlig namnkategori. Ibland skapas nya kategorier. Till exempel för att de nya namnen ska kunna få en nära relation till den aktuella platsen och dess historia.

Tydliga namn

Namn ska vara 

 • enkla att uttala och skriva
 • enkla att uppfatta även i nödsituationer
 • svåra att förväxla med befintliga namn i Stockholms stad eller i närliggande kommuner.

Korrekta namn

Namnen ska följa

 • stadens namn- och belägenhetsadresstadga
 • kulturmiljölagen
 • praxis för namngivning. 

Namnberedningen är ett utskott knutet till stadsbyggnadsnämnden. Det är ledamöterna i namnberedningen som tillsammans tar fram förslag på nya namn.

 1. Namnberedningen lämnar sitt förslag till stadsbyggnadsnämnden för beslut eller yttrande.
 2. Stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige fattar beslut om namnet.

Uppdaterad