Ändra eller dela fastighet

Du kan dela fastigheten, överföra mark mellan fastigheter eller lägga samman flera fastigheter. Du kan också skapa nya rättigheter för en fastighet.

Du behöver alltid ansöka om lantmäteriförrättning för att nybilda eller ombilda fastigheter eller skapa nya rättigheter för fastigheten genom fastighetsbildning.

Fastigheten behöver blir lämplig med hänsyn till

 • utformning
 • belägenhet
 • övriga förutsättningar.

Fastighetsbildningen får inte strida mot

 • detaljplanen
 • eventuella fastighetsindelningsbestämmelser
 • naturvårdsföreskrifter
 • andra bestämmelser om marks bebyggande och användning.

Om en delning av fastigheten strider mot detaljplanen eller eventuella fastighetsindelningsbestämmelser kan du behöva ansöka om planändring innan du kan ansöka om lantmäteriförrättning.

Du hittar fastighetsindelningsbestämmelserna i detaljplanen om de är beslutade efter 2011, i fastighetsplanen om de är beslutade 1987-2010 och i tomtindelningen om beslutet är taget före 1987.

Kostnaden beräknas enligt kommunala lantmäteriets taxa.

Ansökningsblankett, lantmäteriförrättning (pdf)

Ändra eller dela din fastighet

Avstyckning, delar fastigheten

Har du en tillräckligt stor fastighet och vill dela den kan du ansöka om avstyckning. Samfälligheter kan också ansöka om avstyckning. Avstyckning innebär att ett bestämt område avskiljs från fastigheten och bildar en ny egen fastighet. Till exempel i samband med försäljning och köp av mark för att bygga ett bostadshus.

Förutsättningar

Avstyckningen får inte strida mot eventuell detaljplan eller fastighetsindelningsbestämmelser. 

Den nya fastigheten behöver bli funktionsduglig.

 • Storlek och utformning behöver vara lämplig för ändamålet. Till exempel bostadshus, verksamhet  eller kontor.
 • Utfartsväg, vatten, avlopp och andra tekniska installationer ska kunna ordnas.

Ska en fastighetsgräns ändras genom avstyckning kan gränsen behöva fastighetsbestämmas innan fastigheten kan styckas.

Servitut kan ge funktionsduglighet

För att den nybildade fastigheten ska bli funktionsduglig kan du behöva bilda servitut eller gemensamhetsanläggning. Till exempel om den nya fastighetens utfart behöver gå över den äldre fastigheten.

Sök lagfart för avstyckning och servitut

När avstyckningen är genomförd behöver du söka lagfart om avstyckning. Det gäller oavsett om avstyckningen grundas på ett köp eller en gåva. När du bildat servitut ska du söka om inskrivning av servitutet. 

Du skickar din ansökan till fastighetsinskrivningen hos statliga Lantmäteriet.

Ansök om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav, statliga Lantmäteriets webbplats

Handledningar om inskrivningsärenden, statliga Lantmäteriets webbplats

Fastighetsreglering, ombildar fastigheten

Du kan ansöka om fastighetsreglering när fastighetsindelningen eller mark- och vattenanvändningen på fastigheten behöver bli bättre. En samfällighetsförening kan också ansöka om fastighetsreglering.

Fastighetsreglering kan innebära att

 • hel fastighet eller delar av en fastighet överförs rättsligt till en annan fastighet.
 • servitut skapas, ändras eller upphävs. Servitut är rätten att på ett visst sätt använda någon annans fastighet.
 • fastighetstillbehör överförs rättsligt till en annan fastighet. Till exempel en byggnad eller en brygga.
 • marksamfällighet nybildas, ändras eller tas bort
 • andelar i en marksamfällighet överförs till en annan fastighet.

Ska en fastighetsgräns ändras kan gränsen behöva fastighetsbestämmas innan  fastigheten regleras.

Klyvning, ägarandel blir egen fastighet

Har din fastighet flera delägare kan den delas upp så att varje delägare som vill det får en egen fastighet som motsvarar ägarandelen. Den eller de ägare som inte vill ha sin egen fastighet fortsätter att ha en gemensam lott. Förfarandet kallas klyvning.

 • När äganderätten i den ursprungliga fastigheten överförs till de nya fastigheterna behöver ingen av delägarna söka lagfart för de nya fastigheterna.
 • Sker klyvningen med köp av en fastighetsandel som grund måste delägarna till de nya fastigheterna söka lagfart.

Förutsättningar

Klyvningen får inte strida mot eventuell detaljplan eller fastighetsbestämmelser. 

Den nya fastigheten behöver bli funktionsduglig.

 • Storlek och utformning behöver vara lämplig för ändamålet. Till exempel bostadshus, verksamhet  eller kontor.
 • Utfartsväg, vatten, avlopp och andra tekniska installationer ska kunna ordnas.

Servitut kan ge funktionsduglighet

För att den nybildade fastigheten ska bli funktionsduglig kan du behöva bilda servitut. Till exempel om den nya fastighetens utfart behöver gå över den äldre fastigheten.

Sammanläggning, flera fastigheter blir en

Du kan slå samman flera fastigheter till en ny fastighet. Den nya fastigheten får en ny fastighetsbeteckning. 

Äganderätten i de ursprungliga fastigheterna överförs till den nya fastigheten. Därför behöver du inte söka lagfart för den nya fastigheten.

Uppdaterad