Handläggningstid och kostnader

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur omfattande förändringen som du ansökt om är.

Varje ärendes handläggningstid och därmed också kostnaden påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är.

Det är den tid vi behöver lägga ner på ett ärende och antalet berörda fastigheter som avgör priset.

Det är först efter det att du har skickat in din ansökan och att en handläggare blivit tilldelad ditt ärende samt påbörjat sin utredning som du kan få besked om möjligheterna för åtgärden och vad det kan komma att kosta. Vi kan inte lämna något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta.

Kostnad

Kostnaden beräknas utifrån ett fast grundpris och en timkostnad för handläggarens arbete. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Grundpris

De flesta förrättningar har samma grundbelopp om 6 500 kronor.  Tilläggsbeloppet, utöver grundbeloppet, vid fler än 5 berörda fastigheter är 12 000 kronor.

 • Avstyckning
 • Klyvning
 • Sammanläggning
 • Fastighetsreglering
 • Fastighetsbestämning
 • Bildande av samfällighet
 • Bildande av gemensamhetsanläggning
 • Ledningsrättsförrättning

Övriga förrättningar
 

 • Särskild gränsutmärkning 25 000–35 000 kronor beroende på antal punkter. Önskas löpande räkning vid särskild gränsutmärkning debiteras timtaxa 1 900 kronor/timme.
 • Registrering av andelstal enligt 24 a § AL från 3 250 kronor. Varje tillkommande fastighet som berörs kostar 700 kr utöver det.
 • Beslut om anslutning enligt 42 a § AL från 6 500 kronor. Varje tillkommande fastighet som berörs kostar 700 kr utöver det.
 • Godkänna en överenskommelse enligt 43 § AL från 6 500 kronor. Varje tillkommande fastighet som berörs kostar 700 kr utöver det.

Timkostnad

Timkostnaden är 1 900 kronor för förrättningslantmätare, 1 700 kronor för kart- och mätningsingenjörer och 1 200 kronor för biträdande handläggare (förrättningshandläggare/förrättningsassistenter).

Sakkunniga från andra myndigheter, organisationer eller företag som anlitas i ärendet kan debitera andra timtaxor.

Fast pris

Vi kan lämna offert om fast pris om det är möjligt att bedöma förrättningens omfattning och kostnader. Till exempel vid avstyckning av enbostadshus.

Återkallad, inställd och avvisad förrättning

Tar du tillbaka din ansökan efter att handläggning av ärendet har påbörjats tar vi betalt för den tiden vi har lagt ner. Administrativa kostnader som uppstår i samband med ansökan debiteras då också.

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan innan vi påbörjat handläggningen, tar vi betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan. Till exempel den tid vi lagt ner på din ansökan och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

 • Återkallad eller inställd förrättning faktureras med grundavgift samt timkostnad för nerlagd arbetstid.
 • Ofullständig ansökan som inte kompletteras av sökande inom förelagd tid, avvisas. Kostnaden för avvisad förrättning är 6 500 kr.

Betalning

Kostnaden för lantmäteriförrättning betalas av sökanden enligt ansökningsblanketten. Ska kostnaderna fördelas på flera parter behöver det framgå av ansökan. Fullmakt från samtliga parter ska bifogas.

Finns överenskommelse om att kostnaden ska delas av flera berörda parter ska samtliga skriva under ansökan. Lantmäterimyndigheten kan med lagstöd besluta om att flera berörda ska dela på förrättningskostnaden om det finns om det finns skäl för det.

Sökanden ansvarar för att faktureringsuppgifterna stämmer.

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Därefter debiteras dröjsmålsränta.
Fakturan kan överklagas. Vid ett överklagande ska den ändå betalas. Vid eventuell nedsättning av beloppet regleras det när beslutet i domstol vunnit laga kraft.

Uppdaterad