Kommunala lantmäteriets taxa

Kostnaden för lantmäteriförrättningar betalas av berörda sakägare enligt beslut i förrättningen. Alla förrättningstjänster är momsfria. Nedan följer 2020 års priser.

Särskild gränsutmärkning

Vi brukar föreslå ett fast pris, normalt mellan
15 000-25 000 kr beroende på antal punkter. Önskas löpande räkning debiteras timtaxa 1 500 kr/tim.

Förrättningar

  • avstyckning
  • klyvning
  • sammanläggning
  • fastighetsreglering
  • fastighetsbestämning
  • anläggningsförrättning
  • ledningsrättsförrättning

För varje ansökt förrättning utgår ett grundbelopp på 3 600 kr.

  • Tilläggsbelopp vid 3-5 berörda fastigheter 2 600 kr
  • Tilläggsbelopp vid mer än 5 berörda fastigheter 5 400 kr

Registrering av andelstal enligt 24 a § AL

Från 1 800 kr (600 kr per ytterligare berörd fastighet).

Beslut om anslutning enligt 42 § AL

Från 3 600 kr (600 kr per ytterligare berörd fastighet).

Godkänna en överenskommelse enligt 43 § AL

Från 3 600 kr (600 kr per ytterligare berörd fastighet).

Timkostnad

Utöver grundbeloppet beräknas avgiften efter den tid det tar att handlägga förrättningen och vilken komplexitet ärendet har. Timtaxan är 1500 kr/tim, 1 700 kr/tim eller 1 900 kr/tim beroende av vilken kompetens ett ärende kräver.

Timpriset för en biträdande lantmätare är 1 200 kr/tim. Utöver tidsersättningen kan det tillkomma avgift för till exempel anlitad sakkunnig. Lantmäterimyndigheten kan lämna ett anbud om fast pris om det är möjligt att göra en bedömning av förrättningens omfattning och kostnader.

Återkallad eller inställd förrättning

Om ärendet återkallas eller inte går att genomföra (inställs) debiteras kostnader för utfört arbete (grundbelopp plus timtaxa).

Om en ansökan är ofullständig, och inte kompletteras av den som ansökt, kan den avvisas.
Kostnad för avvisad förrättning är 3 600 kr.

Betalning

När ärendet avslutats skickar lantmäterimyndigheten en räkning till den/de som är betalningsansvariga enligt förrättningsbeslutet.
Räkningen ska betalas inom 30 dagar. Därefter debiteras ränta.

Uppdaterad