Kommunala lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun ansvarar för fastighetsbildning inom kommunen.

Myndighetens huvudsakliga uppgifter är fastighetsbildning inom Stockholms kommun. Vill du ändra din fastighet ansöker du om lantmäteriförrättning.

Vi hjälper dig att

  • ändra fastighetsindelning
  • klaragör fastighetsgränser
  • bilda servitut, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Uppdaterad